Czy wpis w tachografie kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy jest obowiązkowy?

Użytkowanie tachografów cyfrowych, jako  urządzeń przeznaczonych do instalowania w pojazdach w celu automatycznego lub półautomatycznego wyświetlania,rejestrowania, drukowania, przechowywania i wysyłania szczegółowych danych dotyczących ruchu, w tym prędkości takich pojazdów i o pewnych okresach aktywności osób kierujących tymi pojazdami sprawia bardzo często kłopoty.

Czytaj więcej...

NIEMIECKIE SPEDYCJE BEZPRAWNIE POTRĄCAJĄ FRACHTY POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW

Polscy przewoźnicy wykonujący kabotaże w Niemczech napotykają bardzo często na problem potrącania frachtów z domniemanymi szkodami w towarze spowodowanymi przez przewoźników.

Czytaj więcej...

RODO a monitoring wizyjny w zakładzie pracy

Wejście w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów RODO doprowadziło do unormowania kwestii stosowania monitoringu w zakładach pracy, która to sytuacja do tej pory nie miała swojego uregulowania w powszechnie obowiązujących w Polsce przepisach prawa.

Czytaj więcej...

Jak uchronić się przed utratą dobrej reputacji?

W związku z wprowadzeniem 30 listopada 2017 r. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie Ustawy o transporcie drogowym znacznie zwiększyło się prawdopodobieństwo utraty dobrej reputacji przez wiele firm transportowych.

Czytaj więcej...

REWOLUCJA!

Od 28 lutego 2018 ZAKAZANY jest przewóz ładunków mocowanych niezgodnie z normą EN 12 195-1.Od 28 lutego br. NADAWCY nie mogą wysłać w trasę ładunku, jeśli nie zadbali o jego unieruchomienie zgodnie z normą PN EN 12 195-1.

Czytaj więcej...

A1 DLA PRACOWNIKÓW SPOZA UNII ŁATWIEJSZE DO UZYSKANIA

Od 2 maja 2018 r. weszły w życie nowe (łatwiejsze do realizacji) wymagania uzyskania poświadczeń dokumentu A-1 dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, delegowanych przez polskich pracodawców do pracy na terenie UE/EOG/Szwajcarii.

Czytaj więcej...

FRANCJA NOWE STAWKI MINIMALNE

W związku z wprowadzeniem przez Republikę Francji od dnia 1 stycznia 2018 roku podwyżki minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, zmianie uległy również minimalne stawki godzinowe obowiązujące w transporcie międzynarodowym drogowego transportu towarów. Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę we Francji wynosi 9,88 euro za godzinę.

Czytaj więcej...

OD STYCZNIA 2018 R. ZMIANY W ZASADACH OPŁACANIA SKŁADEK DO ZUS

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. informuje, że od 1 stycznia 2018 roku wchodzą nowe zasady opłacania składek ZUS, zgodnie z którymi wszystkie składki na:

– ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

– ubezpieczenie zdrowotne,

– fundusze(Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy,),

Czytaj więcej...

NOWY STANDARD JAKOŚCI SPOSOBU PRZEWOZU ŁADUNKU

Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 17 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przewozu ładunku, mając na względzie sposób jego rozmieszczenia i wpływ mocowania ładunku na pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochronę środowiska. Nadmieniony przepis został przewidziany w nowelizacji z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 222, poz. 1321), która weszła w życie 19 października 2012 r.

Czytaj więcej...

Minimalna luksemburska– instrukcja zgłaszania delegowania pracowników mobilnych krok po kroku

Maleńki Luksemburg podążając za przykładem swoich znacznie większych sąsiadów – Francji i Niemiec wprowadził płacę minimalną oraz obowiązek zgłaszania delegowanych pracowników.

Czytaj więcej...

PŁACE MINIMALNE W PIGUŁCE

W związku z ogromnym zainteresowaniem problematyką płac minimalnych w Europie, Kancelaria Prawna Viggen sp.j. przygotowała dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące procedur w krajach, które wprowadziły obowiązek zapewnienia mobilnym pracownikom delegowanym odpowiednich stawek wynagrodzenia.

 

Czytaj więcej...

Doktorat na UJ: „brak obowiązku wypłaty ryczałtów noclegowych”

 Problematyka zasadności wypłaty ryczałtów noclegowych kierowcom jest ważna nie tylko dla przewoźników. Zagadnienie to stało się przedmiotem zainteresowania środowiska naukowego prawa pracy na najstarszej i najbardziej prestiżowej polskiej uczelni – Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie doszło do obrony pracy doktorskiej: „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego – analiza jurydyczna”.

Czytaj więcej...

Zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Od kiedy czekają nas takie zmiany? Na chwilę obecną funkcjonują dwa rodzaje zwolnień lekarskich – ZUS ZLA oraz tzw. e-ZLA, wystawiane w formie elektronicznej. Obie formy uprawniają do ubiegania się o zasiłek chorobowy, honorowane są przez ZUS i Pracodawców stanowiąc jednocześnie podstawę potwierdzenia czasowej niezdolności do pracy.

Czytaj więcej...

ODPOCZYNEK KIEROWCY W KONTEKŚCIE WYTYCZNEJ NR 3 KE

Niniejsza publikacja stanowi wstęp do szerszego omówienia zagadnienia odpoczynku na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście Wytycznej nr 3 KE.

Czytaj więcej...

BRAK ZGODNOŚCI NIEKTÓRYCH UREGULOWAŃ

Istnieje wiele przykładów niekompatybilności uregulowań unijnego, międzynarodowego i krajowego prawa pracy branży transportu drogowego, wykluczających się wzajemnie.

Czytaj więcej...

JAK UNIKNĄĆ KARY OD ITD?

Z uwagi na wzmożone kontrole Inspekcji Transportu Drogowego Kancelaria Prawna Viggen sp.j. przypomina o najważniejszych terminach: 28 dni – maksymalny termin sczytywania danych z karty kierowcy, 90 dni – maksymalny termin sczytywania danych z tachografu

Czytaj więcej...

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE