„H2Accelerate”

Firmy Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell oraz Volvo Group utworzyły nową inicjatywę H2Accelerate (H2A).

Będzie ona platformą interesów i współpracy na rzecz przełomu w rozwoju samochodów ciężarowych z napędem wodorowym na rynku ogólnoeuropejskim. Kontekstem dla tej współpracy jest rosnące zainteresowanie bezemisyjnym transportem coraz większej liczby krajów i przedsiębiorstw oraz kluczowa rola wodoru w pełnej dekarbonizacji sektora transportu ciężarowego.

Wprowadzenie na szeroką skalę samochodów ciężarowych napędzanych wodorem może oznaczać pojawienie się nowych gałęzi gospodarki – zakładów produkujących wodór bez emisji CO2, dużych systemów dystrybucji wodoru, sieci stacji paliw o dużej wydajności tankowania wodoru ciekłego i gazowego oraz fabryk samochodów ciężarowych napędzanych wodorem. Według firm uczestniczących w H2A synchronizacja branżowych inwestycji w kolejnych latach obecnej dekady w znacznym stopniu przyczyni się do masowego wprowadzenia ciężkich samochodów ciężarowych z napędem wodorowym. Jest to z ich punktu widzenia warunek realizacji do 2050 r. europejskiego celu bezemisyjności transportu.

Upowszechnienie napędu wodorowego w samochodach ciężarowych zajmie ok. dziesięciu lat. Pierwszego kroku oczekuje się od klientów, którzy już na wczesnym etapie są zainteresowani tą techniką i chcą korzystać z odpowiednich ciężarówek. Mają one pojawić się najpierw w regionalnych klastrach oraz na europejskich szlakach transportowych o dużej przepustowości i z dobrą dostępnością stacji paliw oferujących wodór. Następnie w ciągu dekady klastry te można będzie połączyć w jedną paneuropejską sieć.

 

PIERWSZY ETAP

DRUGI ETAP

PIERWSZE STACJE PALIW I CIĘŻARÓWKI

ZASIĘG OGÓLNOEUROPEJSKI

setki ciężarówek

> 20 stacji paliw o dużej wydajności

sprawdzenie wykonalności projektów stacji paliw o dużej wydajności

wybrane lokalizacje/klastry

druga połowa obecnej dekady: czterocyfrowa liczba rocznie produkowanych ciężarówek

szybki wzrost liczby ciężarówek > 10 000

ogólnoeuropejska sieć najważniejszych szlaków transportowych

stacje o wysokiej wydajności i niezawodności

Upowszechnienie samochodów ciężarowych z napędem wodorowym będzie wymagało wsparcia ze środków publicznych. Dlatego w pierwszej fazie uczestnicy inicjatywy H2Accelerate chcą wspólnie pozyskiwać fundusze na wczesne projekty przedseryjne. Jednocześnie będą współpracować z decydentami politycznymi i organami regulacyjnymi. Celem jest stworzenie odpowiedniego środowiska sprzyjającego dalszemu rozwojowi seryjnej produkcji samochodów ciężarowych napędzanych wodorem oraz ogólnoeuropejskiej sieci stacji tankowania wodoru wolnego od CO2.

 

Cytaty z wypowiedzi przedstawicieli zaangażowanych firm

„Zmiany klimatyczne są wyzwaniem dla naszego pokolenia, dlatego w pełni i całkowicie włączamy się w realizację celów Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu, a więc także w dekarbonizację drogowego transportu towarowego. W przyszłości transport będzie opierał się na połączeniu pojazdów z elektrycznym napędem akumulatorowym i pojazdów elektrycznych zasilanych ogniwami paliwowymi oraz, do pewnego stopnia, na innych paliwach odnawialnych. Współpraca w ramach H2Accelerate stanowi zatem ważny krok w kierunku stworzenia bardziej przyjaznego świata”, stwierdza Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Volvo Group.

„Warunkiem znacznego wzrostu liczby sprzedawanych ciężarówek z napędem wodorowym jest oczywiście poziom kosztów pojazdu i eksploatacji porównywalny z dzisiejszymi ciężarówkami z silnikiem wysokoprężnym. Oznacza to, że klienci z segmentu samochodów ciężarowych muszą mieć możliwość zakupu całkowicie bezemisyjnego pojazdu, który pod względem czasu tankowania, zasięgu i kosztów jest porównywalny z pojazdami używanymi obecnie. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest stworzenie jasnych ram prawnych, które w skoordynowany sposób uregulują kwestie dostaw wodoru, ciężarówek napędzanych wodorem, infrastruktury tankowania oraz zachęt dla klientów”, powiedziała Elisabeth Brinton, wiceprezes wykonawczy ds. nowych źródeł energii w firmie Shell.

Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG: „Firmy zaangażowane w H2Accelerate są zgodne, iż ciężarówki z napędem wodorowym stanowią klucz do przyszłościowego transportu neutralnego pod względem emisji CO2. Ta bezprecedensowa współpraca stanowi ważny kamień milowy przybliżający nas do stworzenia i rozwoju niezbędnych warunków ramowych dla szerokiego rynku sprzedaży samochodów ciężarowych napędzanych wodorem. Jest ona jednocześnie wezwaniem do działania dla polityków, innych zaangażowanych podmiotów i społeczeństwa”.

Angelika Zartl-Klik, OMV SVP HSSE & New Energy Solutions: „H2Accelerate odgrywa pionierską rolę, a OMV wnosi w nią istotny wkład. Aby osiągnąć cele klimatyczne, będziemy potrzebować wszelkich rozwiązań technicznych o niskiej emisji dwutlenku węgla. Wodór jest opcją umożliwiającą w przyszłości mobilność przyjazną dla klimatu”.

Gerrit Marx, prezes Commercial & Specialty Vehicles w firmie CNH Industrial: „Powszechne wprowadzenie techniki wodorowych ogniw paliwowych w transporcie ciężkim zależy od niezbędnej infrastruktury. Konieczne są również bardzo konkretne projekty, realizowane we współpracy ze spedytorami oraz innymi zainteresowanymi podmiotami z branży, aby zademonstrować, że to rozwiązanie jest wykonalne finansowo i możliwe do praktycznego zastosowania. Przełomowa współpraca w ramach H2Accelerate stworzy warunki umożliwiające przejście na transport bezemisyjny i przyspieszy ten proces”.

 

Inicjatywa H2Accelerate

Cele realizowane w ramach wspólnej inicjatywy H2Accelerate:

  • Pozyskiwanie środków publicznych do finansowania wczesnych projektów przedseryjnych w celu aktywizacji rynku
  • Informowanie o technicznej i ekonomicznej wykonalności samochodów ciężarowych napędzanych wodorem
  • Dialog z decydentami politycznymi i organami regulacyjnymi, aby działania polityczne zapewniły bezemisyjnym ciężarówkom do transportu dalekobieżnego szybką gotowość do wejścia na rynek

 

Zaangażowane firmy

Shell New Energies NL B.V.
Grupa przedsiębiorstw Royal Dutch Shell wspiera działania na rzecz rozwoju globalnego rynku wodorowego. W tym celu tworzy kompleksową ofertę, obejmującą zarówno energię słoneczną i wiatrową, jak i produkcję wodoru. Grupa obsługuje coraz większą liczbę klientów z sektora transportu, przemysłu ciężkiego i innych branż trudnych do dekarbonizacji.

Daimler Truck AG
We wrześniu 2020 r. spółka Daimler Truck AG celebrowała światową premierę koncepcyjnego samochodu ciężarowego z napędem na ogniwa paliwowe – Mercedes-Benz GenH2 Truck. Ten napędzany ciekłym wodorem pojazd zaprojektowany został do różnorodnych i wymagających zadań w transporcie dalekobieżnym; w swym wariancie seryjnym może pokonać dystans nawet powyżej 1000 kilometrów na jednym tankowaniu. Rozpoczęcie testów GenH2 Truck z udziałem klientów spółka Daimler Truck AG planuje na rok 2023, natomiast produkcja seryjna pojazdu ma ruszyć w drugiej połowie obecnej dekady. W listopadzie Volvo Group i Daimler Truck AG zawarły wiążące porozumienie o utworzeniu spółki joint venture. Jej celem jest rozwój systemów ogniw paliwowych, ich wprowadzenie do produkcji seryjnej oraz sprzedaż.

IVECO
IVECO projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych, terenowych ciężarówek oraz pojazdów specjalnych do zastosowań terenowych. IVECO inwestuje w technikę elektryczną i wodorową we współpracy ze specjalistą w dziedzinie napędów FPT Industrial, będącym również częścią CNH Industrial, oraz poprzez partnerstwo z Nikola Corporation.

OMV Aktiengesellschaft
OMV wydobywa i sprzedaje ropę i gaz, oferuje innowacyjne rozwiązania energetyczne oraz wysokiej jakości produkty petrochemiczne – w odpowiedzialny sposób. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii korporacyjnej OMV. OMV wspiera przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz wyznaczyło sobie wymierne cele w zakresie redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla oraz wprowadzenia nowych rozwiązań energetycznych i petrochemicznych.

Volvo Group i wodór
Celem Volvo Group jest, aby od 2040 r. żaden z jej produktów nie był napędzany paliwem kopalnym. Nastąpi stopniowe przejście na pojazdy elektryczne – zarówno akumulatorowe, jak i napędzane ogniwami paliwowymi. W przypadku zastosowań z większym obciążeniem lub na dłuższych dystansach, istotną rolę odegrają wodorowe ogniwa paliwowe. Oba te rozwiązania techniczne wzajemnie się uzupełniają i oba są niezbędne do zbudowania zrównoważonego systemu transportowego jutra. W listopadzie br. Volvo Group i Daimler Truck AG zawarły wiążące porozumienie o utworzeniu spółki joint venture, która zajmie się rozwoje, produkcją i sprzedażą systemów ogniw paliwowych.

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE